Lediga

Frejgatan 6 3 Rum & kök 89 m2 lgh nr 1001
Nygatan 14 3 (4) Rok 102 m2 lgh nr 1202
Järvedsvägen 42B 1 rum & kök 27 m2 lgh nr 1004
Bruksvägen 187F 1 Rum & kök 34 m2 lgh nr 1101
Nygatan 5B Lokal 24 m2
Nygatan 21D Lokal 357 m2